Oanfang fan de foarstelling is 20.15 oere

Foar 21, 22 & 23 jannewaris binne noch kaarten beskikber.


Wy wienen der hielendal klear foar: nei in lytse tolve wike repetearje soe ôfrűne freedtejűn Foar Rosanna yn premięre gean. Doe hearden we dy middeis dat ien fan ús haadrolspilers net lekker wurden wie en dat dit serieuzer wie as in grypke. Nei goed oerlis is besluten om de premięre earst in dei út te stellen. Op doktersadfys hawwe wy no besletten dat de spylster in pear dagen ręst hawwe moat om folslein te herstellen.
Dit betsjut dat wy kommende wike freed 15 jannewaris yn premięre geane. Wy soargje derfoar dat we dan wer op en top klear derfoar binne.

Minsken dy’t kaarten kocht hawwe foar 8,9 of 14 jannewaris: hjirűnder steane de ynheldagen.

Freed 8 jannewaris wurdt ynhelle op freed 22 jannewaris : oanfang 20.15
Sneon 9 jannewaris wurdt ynhelle op sneon 23 jannewaris: oanfang 20.15
Tong. 14 jannewaris wurdt ynhelle op tong. 21 jannewaris: oanfang 20.15


Foar Rosanna

Foar Rosanna is it sechde Binnenloftspul Weidum węryn't tradysjegetrou de hiele seal brűkt wurdt. Foar Rossana is in romantyske komeedzje mei klam op de komeedzje. It ferhaal giet oer Marcos.

Marcos, eigner fan in restaurant yn in lyts Gryks doarpke, set alles op alles om de lęste winsk fan syn sike frou Rosanna te ferfoljen: sy wol neist har dochter op it it âlde tsjerkhôf begroeven wurde. It probleem is dat der noch mar twa gręven oer binne (en der kin net reservearre wurde). Foar Marcos sit der dus neat oars op as foar te kommen dat der minsken stjerre yn it doarp. Hy hat hâlden en kearen om de siken yn libben te hâlden en hy draaft om űngelokken op strjitte te foarkommen. As der dan ek noch twa kriminelen efter syn maat Georgios oankomme slacht de panyk echt ta by Marcos.
Gelokkich wit Rosanna de holle koel te hâlden…

Meiwurkers

Bewurking en rezjy
Tjerk Kooistra

Spilers
Johanna Aalberts
Fenna Bijlsma
Ypie Bijlsma
Arjan de Boer
Jelle de Boer
Sjoerd Bottema
Jan Tiede Bouma
Klaas de Jong
Lodewijk Riedhorst
Annemiek Schuurman
Derk Smids
Wybo Smids
Anton Wijnstra
Marieke Wijnstra
Marineke van der Zijpp

Technyk
Thomas Perridon
Klaas Ploegh
Patrick Kramer
Yme Kramer
  Dekorűntwerp
Krystbalkommisje en frijwilligers

Dekôrbou
Annemiek, Jaap, Klaes, Suzanne, Jildou, Klaas, Wybo, Theo, Jan B, Willem, Jellie, Wigle, Patrick, Thomas, Bert, Laurens, Ait-Jan, Franci, Tsjebbe, Jan R., Geert, Sytse, Jaap, Folkert, Saco, Sjoerd, Roland, Remmelt, Steven, Hettie, Andries, Johan F, Sikke, Jort, Gosse, Piet, Marieke, Anton, Lucy, Arjan, Tjerk

Klean
Annemiek Schuurman
Joanne Anema
Gerry Smids

Smink
Hilly
Joke
Anja
Karina
Cilla
Hester
Anje
  Bedankt
Eddie en Geke
Arne Brouwers
Remko Smids
StudioSmids

Bestjoer
Lucy Brouwer
Hester Meindertsma
Cilla Geurtsen
Klaas de Jong
Anton Wijnstra
Jan Rodenhuis